l หน้าแรก l เกี่ยวกับโครงการ l กรมชลประทาน l ติดต่อกับเรา l Facebook 

ข่าวย้อนหลัง63

จัดกิจกกรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายที่ดี

ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำบางแก้ว

านบำรุงรักษาบริเวณ ทรบ.ปากคลองปลากด

ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างงบประมาณปี 2564

งานบำรุงรักษาบริเวณ ทรบ.คลองวังขอน

ตรวจสอบระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ และตรวจสอบพื้นที่การเกษตร

เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ และตรวจสอบพื้นที่การเกษตร

งานบำรุงรักษาบริเวณ ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง

ป้องกันต้นทุนน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว ไม่ให้ลดลง

ร่วมนำกระสอบทรายเสริมคันกั้นน้ำ ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

งานบำรุงรักษาบริเวณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงักษาที่ 3

ตรวจสอบระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณ ทุ่งจิกเอน,ทรบ.หนองหลวง

ระชาสัมพันธ์ "ประกาศ" โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน "งด” ส่งน้ำฤดูนาปรัง ปี 2563/2564

ประชาสัมพันธ์ "ประกาศ" โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน "งด” ส่งน้ำฤดูนาปรัง ปี 2563/2564

ตรวจสอบปริมาณน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณ ทรบ.คลองกระโดก

ประชาสัมพันธ์ "ประกาศ" โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน "งด” ส่งน้ำฤดูนาปรัง ปี 2563/2564

ประชาสัมพันธ์ "ประกาศ" โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน "งด” ส่งน้ำฤดูนาปรัง ปี 2563/2564

การระวังชี้แนวเขตที่ดิน และรับรองแนวเขตที่ดิน

งานบำรุงรักษาบริเวณ ทรบ.คลองปลากราย

ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการงานคลองกด

 งานบำรุงรัษาบริเวณ ทรบ.คลองตะเข้

งานบำรุงรักษา บริเวณ ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

เข้าตรวจสอบสภาพ อาคารชลประทาน ทรบ.บึงมูล

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.ไผ่ผักหวาน

ลงพื้นที่ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน

ร่วมประชุมชี้แจง การบริหารจัดการน้ำ

ร่วมประชุมมอบนโยบาย การปฎิบัติราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 ตรวจสอบระดับน้ำ และตรวจสอบพื้นที่การเกษตร

งานบำรุงรักษา​ บริเวณ​ หอประชุมฝ่ายส่งน้ำ​และบำรุงรักษาที่ 3

 

 

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองทำเนียบ

 ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบระดับน้ำและแก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันปริมาณน้ำให้ลงคลองหนองหวายให้กับเกษตรกร     

ดำเนินการทดสอบความหนาแน่นของดินและลูกรังในงานเสริมคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำบริเวณบ้านหนองห้าง

 ติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563 และหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ดำเนินการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดและสวยงาม

ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบระดับน้ำและแก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันปริมาณน้ำให้ลงคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ให้กับเกษตรกร

ลงพื้นที่ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

งานบำรุงรักษา ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ตรวจสอบระดับน้ำและแก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันปริมาณน้ำให้ลงคลองเหมืองช้างให้กับเกษตรกร

  ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน คลองวังขอน (YN.2) บ้านท่าง่าม

 ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบระดับน้ำและแก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันปริมาณน้ำให้ลงคลองเหมืองช้างให้กับเกษตรกร

ลงพื้นที่เข้าติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ดำเนินการนำแผ่นไม้อัดอุดขวางทางน้ำ เพื่อพลักดันปริมาณน้ำให้ลงคลองเหมืองช้าง

ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ เพื่อพลักดันปริมาณน้ำให้ลงคลองเหมืองช้างให้กับเกษตรกร

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองหนองหลวง

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ตรวจสอบปริมาณน้ำฝน

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.อ้ายแล้ง

ร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลแผนบริหารจัดการน้ำ กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกร

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองระดึก

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.ท่าพลาย

ตรวจสอบระดับน้ำ จุด ปตร.ย่างแรต (กม.77+88.3), จุด ทรบ.ท่าพลาย

ตรวจสอบการดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ

ร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองกล่ำ

กิจกรรม 5 ส

เข้าตรวจสอบระดับน้ำ

ร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118

Big Cleaning Day สู้ Covid-19

ดำเนินติดตั้งป้าย วันคล้ายสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 งานเพื่อแผ่นดินไทย

จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 งานเพื่อแผ่นดินไทย

จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 งานเพื่อแผ่นดินไทย

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรฯครั้งที่ 7/2563

จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 งานเพื่อแผ่นดินไทย

ด้าเนินติดตังป้าย วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 งานเพื่อแผ่นดินไทย

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

งานบำรุงรักษา บริเวณประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง

ร่วมดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ บริเวณ บ้านหนองฝักคูณ

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองวังแร่

งานบำรุงรักษา ปรับภูมิทัศน์ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

เข้าตรวจสอบระดับน้ำบริเวณคลองเกตุ (ทุ่งหนองโนน)

ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณ ทรบ.คลองวังแร่

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ประชุมประชาคมระหว่างการก่อสร้าง งานขุดลอกคลองตามี

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว บริเวณ หมู่ 9 บ้านหนองถ่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 6/2563

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

 ตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าฃ บริเวณ ทรบ.คลองเนียบ

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองวังมะขาม

ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บริเวณ ทรบ.คลองเรือ

 ประชุมประจำเดือนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ครั้งที่ 3/2563

เข้าตรวจสอบระดับน้ำ จุดคลองจิกซุ้ม และ จุดบล๊อคไผ่หวาน

 ติดตั้งเครื่องสูบ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองเรือ และ ทรบ.คลองระดึก

งานบำรุงรักษา บริเวณ​ ปตร.คลองบางแก้ว

เข้าตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองตะเข้

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

ร่วมจัดนิทรรศการ/สาธิตเทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรมในการประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองปลากด

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบางระกำโมเดล “ บูรณาการบริหารฯ รองรับน้ำหลาก ปี 2563”

งานบำรุงรักษา ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ กม.7+133 

งานบำรุงรักษา ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 ตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

ดำเนินงานกำจัดวัช พืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารชลประทาน

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563

ร่วมประชุมวิดีโอทางไกล (ZOOM) การตรวจราชการเพื่อติดตามและขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรในระดับพื้นที่

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่ออาคารชลประทาน

ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่ออาคารชลประทาน

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เข้าตรวจสอบถนนคันคลองเกตุ ฝั่งซ้าย

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ดำเนินการเสริมคันกระสอบทราย บริเวณ คลองเหมืองช้าง

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 ลงพื้นที่เตรียมวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมวางแผนดำเนินการก่อสร้างคลองผันน้ำฯ

ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมวางแผนดำเนินการก่อสร้างคลองผันน้ำฯ

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเข้าติดตามการทำงานฯ

ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณ คลองเหมืองช้าง, ฝ่ายน้ำล้น

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบถนนคันคลองเกตุ ฝั่งซ้าย

ตรวจสอบระดับน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณบล๊อคคลองเหมืองช้าง

ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่ออาคารชลประทาน

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน–คลองเมม

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเข้าติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ดำเนินการติดตั้งท่อวัดน้ำฝน บริเวณ ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว

ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่ออาคารชลประทาน

ตรวจสอบระดับน้ำ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2563

ตรวจสอบระดับน้ำ และดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

ดำเนินการจัดทำและติดป้ายชื่ออาคาร

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ร่วมตรวจพื้นที่การผันน้ำ ปตร.คลองชักน้ำแม่น้ำน่านคลองสำโรง (YN.3)

ดำเนินการจัดทำและติดป้ายชื่ออาคาร

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองตาไม

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคันคลองปลากด

สำนักงานทรัพยากร​น้ำ (สทนช.) ​​เยี่ยมชมพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ปี​ 2563

การระวังชี้แนวเขต และรับรองที่ดิน

ลงพื้นที่ตรวจสอบ จุดคันคลองทรุดตัว, จุดคันดินสไลด์, จุดคันดินเคลื่อนตัว

ตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ คลองย่างแรต

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม

ดำเนินการอุดท่อทำนบดิน เพื่อกักเก็บน้ำ

งานบำรุงรักษา บริเวณคันคลองปลากด

 งานบำรุงรักษา บริเวณบล๊อคทางเข้า ทรบ.คลองปลากด

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ตรวจสอบปริมาณน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

 งานบำรุงรักษา บริเวณบล๊อคทางเข้า ทรบ.คลองปลากด

 ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างคันกั้นวัชพืช และดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 Big Cleaning Day สู้ Covid-19  

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ลงพื้นที่วัดระยะความยาว เพื่อเสริมคั้นคลองให้ระดับสูง จุดคันคลองที่ต่ำ

ตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตรวจสอบระดับน้ำ พร้อมลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองวังขอน

ดำเนินการฝังท่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

ดำเนินการติดป้ายอาคารชลประทาน ผ่านการตรวจสอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน

ติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เข้าตรวจสอบระดับน้ำแม่น้ำยมสายเก่า, คลองท้ายวัง และคลองเหมืองช้าง

ดำเนินการซ่อมแซมคันกั้นวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ดำเนินการติดป้ายอาคารชลประทาน ผ่านการตรวจสอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ดำเนินการติดป้ายอาคารชลประทาน ผ่านการตรวจสอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เตรียมเสริมคันกั้นวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

งานบำรุงรักษาบริเวณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ดำเนินการติดป้ายอาคารชลประทาน ผ่านการตรวจสอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมมและ ทรบ.บึงระดึก

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19ฯ

ดำเนินการสร้างคันกั้นวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำด้านหน้า บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม

 ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณจุดบล๊อคตาเริง, จุดบล๊อคยายสม

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดคันดินเคลื่นตัวต่างๆ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบปริมาณน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ

ร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดคันดินเคลื่อนตัวต่าง ๆ

ติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563 และตรวจสอบระดับน้ำบริเวณ แม่น้ำยมสายเก่า

งานบำรุงรักษา บริเวณด้านหน้า-ด้านท้าย ทรบ.อ้ายแล้

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก

ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณจุดบล๊อคตาเริง

 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เข้าร่วมรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ำ

 ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เข้าตรวจสอบอาคารชลประทาน

ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองกล่ำ

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรฯ

เข้าติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองหนองจอก

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ลงพื้นที่ตรวจจุดติดตั้งของเครื่องสูบ ช่วยเหลือเกษตรกร

ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณ ทรบ.ไผ่ผักหวาน

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ และกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ

ติดตามการทำงานงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองกระโดก

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 งานบำรุงรักษา บริเวณ ประตูระบายคลองบางแก้ว

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ลงพื้นที่ฝั่งท่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บริเวณคลองจิก

ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองวังผึ้ง

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามการทำงานงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองหนองหลวง

ดำเนินงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แก้ภัยแล้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองหนองหลวง

ตรวจสอบงานซ่อมแซม ทรบ.คลองตะเข้

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี2563

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน และบริเวณคลองคอย

การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน

การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน

ตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ และลงพื้นที่ดูงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เข้าตรวจสอบระดับน้ำและติดตามสถานณ์การน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองหนองหลวง และบริเวณ คลองคอย บ้านท่าง่าม

ดำเนินการซ่อมแซมโรงครอบอาคาร ทรบ.คลองน้ำอ้อม

 ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณ กม.4+774, กม.0+109 และ บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม

เฝ้าระวังป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณทรบ.คลองครก และทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณด้านหน้า ทรบ.วังมะขาม

เข้าตรวจสอบระดับน้ำ และติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองหนองหลวง

ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ และตรวจสอบพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ

ดำเนินการติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ (สตาฟเกจ ชั่วคราว) ณ ทรบ.คลองวังเเร่

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณด้านหน้า-ด้านท้าย ทรบ.คลองปลากด

 ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองหนองหลวง

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองครก บ้านท่างาม

 ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลบ้านใหม่สุขเกษม กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพราะปลูกพืช ฤดูนาปี 2563

ติดตามสถานณ์การน้ำบริเวณ  ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม และลงพื้นที่กำจัดวัชพืช สิ่งที่กีดขวางทางน้ำ

ติดตามสถานณ์การน้ำ บริเวณ ตำบลชุมแสงสงคราม

ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ทำท่อกาลักน้ำ บริเวณฝายยางบางบ้า

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองครก บ้านท่างาม และ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่านฯ

ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมแผ่นวัดระดับน้ำ ทรบ.วังมะขาม

 ลงพื้นที่ควบคุมงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ร่วมกับหน่วยงาน องค์การบริหริหารส่วนตำบลไกรนอกฯ

ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ทำท่อกาลักน้ำ บริเวณฝายยางบางบ้า

ติดตามความก้าวหน้างานซ่อมแซม ทรบ.มูลนิธิชัยพัฒนา

ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการงานซ่อมแซม ทรบ.คลองตะเข้

ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมแผ่นวัดระดับน้ำ บริเวณ ปตร.คลองย่างแรต (กม.77+883)

ติดตามสถานณ์การน้ำ บริเวณคลองหนองหลวง

ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการงานซ่อมแซมทรบ.คลองตะเข้

ตรวจสอบพื้นที่เก็บเกี่ยว

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดำเนินการซ่อมแซมโรงครอบอาคาร ทรบ.คลองคอย

ติดตามงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองเรือ บ้านวังไม้แก่น

จัดกิจกรรม 5 ส. สู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

งานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณฝ่ายน้ำล้น และบล๊อคบ้านแก่งหลวง

Big Cleaning Day สู้ COVID - 19

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองครก และบริเวณ กม.7+133 บ้านหนองแขม

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ บล๊อคบ้านแก่งหลวง และ ทรบ.คลองปลากด

ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563

เข้าดำเนินการอุดบานประตูระบายน้ำ ทรบ.คลองวังแร่​

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองครก และ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม 

ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดตามสถานณ์การน้ำ บริเวณ ตำบลชุมแสงสงคราม

 ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการงานซ่อมแซมทรบ.คลองขอนแก่น (บึงซ้าย)

ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซม ทรบ.บึงระดึก

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ตรวจสอบพื้นที่เก็บเกี่ยวในเขตพื้นที่ ตำบลกกแรต

ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการงานซ่อมแซม ทรบ.คลองขอนแก่น (บึงซ้าย)

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม (YN.1)

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  บริเวณ ทรบ.คลองขอน

เข้าตรวจสอบพื้นที่สำรวจการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง 2562/2563

ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซม ทรบ.คลองระหันโพธิ์

ตรวจสอบให้ค่าระดับและระยะ งานซ่อมแซม ทรบ.คลองตะเข้

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม (YN.1)

ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมแผ่นวัดระดับน้ำ

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ กม.4+774 และ กม.2+174

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองวังแร่

 ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซม ทรบ.บึงระดึก และทรบ.คลองระหันโพธิ์

ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการงานซ่อมแซม ทรบ.วังมะขาม

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

งานบำรุงรักษา บริเวณคลองระหันโพธิ์

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 เขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

งานบำรุงรักษา บริเวณ ทรบ.คลองวังวน

ตรวจสอบให้ค่าระดับงานดินเพื่อเสริมคัน งานซ่อมแซม ทรบ.คลองตะเข้ และ ทรบ.คลองปลากด

เข้าตรวจสอบพื้นที่สำรวจการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง 2562/2563

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ร่วมประชุมสัญจรร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังวน

ร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่โกเมศ มุกเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลไกรใน

ร่วมประชุมตำบลท่าช้าง และเปิดรับสมัครโครงการจ้างแรงงานเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือของกรมชลประทาน

ตรวจสอบให้ค่าระดับงานดินเพื่อเสริมคัน งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม

เปิดรับสมัครโครงการจ้างแรงงานเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือของกรมชลประทาน

ตรวจสอบให้ค่าระดับงานดินและระยะเพื่อเสริมคันทรบ.คลองขอนแก่น(บึงซ้าย)

งานบำรุงรักษาบริเวณทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม (YN.1)

ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจก่อนดำเนินการจ้างงานฯ

ตรวจสอบให้ค่าระดับงานดิน เพื่อขุดลอกคลอง งานตามี

ตรวจสอบให้ค่าระดับงานดินเพื่อ เสริมคันและงานซ่อมแซม ทรบ.วังมะขาม

ประชุมแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ฤดูนาปี 2563

เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการงานซ่อม  ทรบ.คลองขอนแก่น (บึงซ้าย)

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม (YN1)

เตรียมความพร้อมจัดการประชุมแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ฤดูนาปี 2563

ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณ กม.4+774 และ กม.2+174

งานบำรุงรักษาบริเวณที่ทำการชั่วคราวฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

เข้าร่วมประชาคมโครงการแก้มลิงบึงกระบังโรงพร้อมอาคาร

Big Cleaning Day เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ลงพื้นที่สำรวจคลองแม่น้ำยมสายเก่า

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประชุมประจำเดือน มีนาคม

ลงพื้นที่ตรวจสอบบึง และ คลองส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ประชุมติดตามความก้าวหน้า ปีงบประมาณพ.ศ.2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

ร่วมรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” เรื่องสถานการณ์น้ำ พิษณุโลก

ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน

เข้าร่วมสภากาแฟ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระกำ ประจำเดือน มีนาคม 2563

 ประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563

เข้าตรวจสอบพื้นที่สำรวจเก็บเกี่ยว

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และประชาสัมพันธ์ ติดตามมาตรการประกันรายได้เกษตรกร

เข้าตรวจสอบพื้นที่สำรวจเก็บเกี่ยว อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทาน และคันคลอง

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตฯ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

สำรวจอาคารและคลองในเขตพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

สำรวจอาคารและคลองในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ให้การต้อนรับคณะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ

ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินงานซ่อมแซมท่อลอดคลองหนองกราว กม.1+970

ร่วมต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงาน โครงการบางระกำโมเดล

เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบาย เรื่องโคเนื้อสร้างชาติ โดย นายประพัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯ

กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำ ทรบ.กลางคลอง

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมทำประชาคม

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมทำประชาคม

ตรวจสอบพื้นที่วังมะขาม และคลองปลากด

ประชาคมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองกระโดก

ตรวจสอบพื้นที่คลองตะเข้ และคลองขอนแก่น

ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินงานซ่อมแซมท่อลอดคลองตาไม

ประชาคมชี้แจงงานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองตามี

ดำเนินการเปิดทางน้ำจุดเนินดินที่สูงให้ไหลสะดวก บริเวณ ปตร.กม.77+88.3

ประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อำเภอบางระกำ

ตรวจสอบพื้นที่ ตำบลไกรนอก, ตำบลดงเดือย, ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองฯ

ลงพื้นที่ตรวจสอบการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562/63

 รองอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก

งานบำรุงรักษาบริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว

ให้สัมภาษณ์กับผู้สืบข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ถึงสถานการณ์ภัยแล้ง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 2”

ร่วมกันนำกระสอบทรายทำฝายกั้นน้ำ บริเวณบ้านแม่ระหัน

งานบำรุงรักษา บริเวณประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง

เตรียมความพร้อม นำเจ้าหน้าที่จากส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2563

ประชุมการบริหารจัดการเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมประจำเดือน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ครั้งที่ 2/2563

ข่าว มกราคม 2563 ข่าว กุมภาพัธ์ 2563 ข่าว มีนาคม 2563
ข่าววันที่ 1-10 มกราคม 2563 ข่าววันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 1-10 มีนาคม 2563
ข่าววันที่ 11-20 มกราคม 2563 ข่าววันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 11-20 มีนาคม 2563 
ข่าววันที่ 21-31 มกราคม 2563 ข่าววันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 21-31 มีนาคม 2563 
ข่าว เมษายน 2563 ข่าว พฤษภาคม 2563 ข่าว มิถุนายน 2563
ข่าววันที่ 01-10 เมษายน 2563 ข่าววันที่ 01-10 พฤษภาคม 2563 ข่าววันที่ 01-10 มิถุนายน 2563
ข่าววันที่ 11-20 เมษายน 2563 ข่าววันที่ 11-20 พฤษภาคม 2563 ข่าววันที่ 11-20 มิถุนายน 2563
ข่าววันที่ 21-30 เมษายน 2563 ข่าววันที่ 21-31 พฤษภาคม 2563 ข่าววันที่ 21-30 มิถุนายน 2563
ข่าว กรกฎาคม 2563 ข่าว สิงหาคม 2563 ข่าว กันยายน 2563
ข่าววันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 ข่าววันที่ 1-10 สิงหาคม 2563 ข่าววันที่ 1-10 กันยายน 2563
ข่าววันที่ 11-20 กรกฎาคม 2563 ข่าววันที่ 11-20 สิงหาคม 2563 ข่าววันที่ 11-20 กันยายน 2563 
ข่าววันที่ 21-31 กรกฎาคม 2563 ข่าววันที่ 21-31 สิงหาคม 2563 ข่าววันที่ 21-30 กันยายน 2563 
ข่าว ตุลาคม 2563 ข่าว พฤศจิกายน 2563 ข่าว ธันวาาคม 2563
ข่าววันที่ 1-10 ตุลาคม 2563 ข่าววันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2563 ข่าววันที่ 1-10 ธันวาคม 2563
ข่าววันที่ 11-20 ตุลาคม 2563 ข่าววันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2563 ข่าววันที่ 11-20 ธันวาคม 2563 
ข่าววันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 ข่าววันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2563 ข่าววันที่ 21-31 ธันวาคม 2563 

เลขที่ 8 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 055 983589
Fax 055 983586, 055 983587