l หน้าแรก l เกี่ยวกับโครงการ l กรมชลประทาน l ติดต่อกับเรา l Facebook 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 201/2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้กำหนด ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มีหน้าที่

          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ ควบคุมการจัดสรรน้ำ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่า น้ำฝน คุณภาพของน้ำ ลักษณะของดินที่มีความเหมาะสมสำหรับไว้เพื่อการวางแผนเพาะปลูกพืชต่างๆ ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน การพัสดุ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งในเรื่องของการใช้น้ำ  ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งน้ำ  การซ่อมบำรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จักใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ งาน ๓ ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็น) คือ

๑. งานบริหารงานทั่วไป 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ  การเงินและการบัญชี การเจ้าหน้าที่  และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.  ฝ่ายวิศวกรรม    
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานของวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ  พิจารณาความเหมาะสมในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม  ปรับปรุงโครงการ ได้แก่ งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบชลประทาน  งานปรับปรุงระบบชลประทาน  งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจแบบ ออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน ตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทานรวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน  ตลอดจนปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.   ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน  การควบคุม  และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ  ควบคุมดูแลการใช้ที่ราชพัสดุ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช  การจัดทำสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ  จัดทำแผนงานการบำรุงรักษา  ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน  และแผนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน  อาสาสมัครชลประทาน  คณะกรรมการจัดการชลประทาน  รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.   ฝ่ายช่างกล  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล และใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ  รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ  ในเขตพื้นที่โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.   ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๓ ฝ่าย
(๑.) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ ๑ (๒.) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ ๒ (๓.) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ ๓
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน  การควบคุม และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก  ดำเนินงานบำรุงรักษา  ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน  และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน  อาสาสมัครชลประทาน  คณะกรรมการจัดการชลประทาน  รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่ออาคารชลประทานในเขตความรับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

 

 

สถานที่ตั้ง

งบประมาณ (บาท)

พิกัด

1

ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 (YN1)

ม. 7 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม

 

17.0673 , 100.7113

2

ทรบ.คลองคอย

ม. 2 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม

 

17.1173 , 100.0631

3

ทรบ.คลองวังขอน

ม. 10 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม

 

17.0910 , 100.0622

4

ทรบ.คลองวังวน

ม. 8 ต.วังวน อ.พรหมพิราม

 

17.5086 , 100.0880

5

ทรบ.ย่างแรต (1)

ม. 10 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม

 

17.0866 , 100.0425

6

ทรบ.คลองอ้ายแล

ม. 7 ต.วังวน อ.พรหมพิราม

 

17.0052 , 100.0757

7

ทรบ.คลองวังมะขาม

ม. 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม

 

17.0271 , 100.1064

8

ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

ม. 11 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม

 

16.9876 , 100.0939

9

ทรบ.ปากคลองบ้านใหม่โพธิ์ทอง

ม. 11 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม

 

16.9847 , 100.0936

10

ทรบ.ปากคลองวังขี้เหล็ก

ม. 10 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม

 

16.9077 , 100.1220

 

 

 

 

 

เลขที่ 8 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 055 983589
Fax 055 983586, 055 983587