l หน้าแรก l เกี่ยวกับโครงการ l กรมชลประทาน l ติดต่อกับเรา l Facebook 

ผังเว็บไซด์ (Site map)

หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการฯ
กรมชลระทาน
ติดต่อเรา
เมนูหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างหน่วยงาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
Link น่าสนใจ
- โครงการพระราชดำริ
- วารสารข่าวชลประทาน
- เรื่องเด่นประเด็นน้ำ
- นานาสาระ ชลประทาน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายอิเล็กทรอนิก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คลังความรู้ สชป.3
- กรมทรัพยากรน้ำ
- 1460 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
- รัฐบาลไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รายงานสถานการณ์น้ำ

แผน/ผลการส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2556/2557

Power point ข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

ประกาศ ต่างๆ
Link หน่วยงานที่เกียวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 3
กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ
ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
หนังสือเวียน
ผลการดำเนินการ หน่วยงานในสังกัด
-  ฝ่ายวิศวกรรม
- ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
- ฝ่ายช่างกล
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ 1
- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ 2
- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ 3
banner link ที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 8 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 055 983589
Fax 055 983586, 055 983587